REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekofascynacje.pl

 I Postanowienia ogólne

1.  Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl jest Maciej Przysłup, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Przysłup i Synowie 4M, przy ul. Szczęśliwej 16m1 1 , 53-446 Wrocław , NIP 894 175 11 74 .

2.  Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl jest sprzedaż detaliczna kosmetyków naturalnych, zdrowej żywności oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Regulamin określa  zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

5.  Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 II Definicje

1.  REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

2.  SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.ekofascynacje.pl

3.  SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Maciej Przysłup i Synowie 4M, przy ul. Szczęśliwej 16m1 1 , 53-446 Wrocław , NIP 894 175 11 74

4.  KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl

5.  ZAMÓWIENIE – złożona przez klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży

6.  UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

7.  KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym www.ekofascynacje.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów kupna-sprzedaży.

8.  REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez użytkownika konta w sklepie internetowym

9.  UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

10.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego

11.  TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

12.  KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 III Rejestracja

1.  Rejestracja w sklepie internetowym www.ekofascynacje.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2.   W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3.  Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji powinien podać następujące dane:

·         Imię,

·         Nazwisko,

·         Ulica i numer,

·         Kod pocztowy,

·         Miasto,

·         Kraj,

·         E-mail,

·         Telefon komórkowy

4.  Oprócz danych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, użytkownik może wskazać inny adres dostawy oraz wybrać opcję: „Chcę otrzymywać E-mail Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji)”.

5.   W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

6.  W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

 IV Zamówienia

1.  Klient może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.  Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

3.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

4.  Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.ekofascynacje.pl.

5.  W celu złożenia zamówienia klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. W tym celu należy kliknąć ikonę „do koszyka”. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

6.   „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

7.  Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia.

8.  W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.

9.   Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

 V Sposób płatności

1.  Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

2.  Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

·         przedpłata na konto bankowe (przelew),

·         płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem),

·         płatność kartą kredytową lub e-przelewem poprzez system płatności elektronicznych,

3.  Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy sprzedającego:

Maciej PRZYSŁUP i Synowie 4M

ul. Szczęśliwa 16/1

53-446 Wrocław

Inteligo: 50 1020 5558 1111 1255 0660 0038

4.  Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

1.  Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z firmą kurierską lub Pocztą Polską.

2.   Sprzedawca realizuje usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

4.  Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5.  Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą przez formularz kontaktowy bądź na adres e-mail: kontakt@ekofascynacje.pl

6.  Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą  przez formularz kontaktowy bądź na adres e-mail: kontakt@ekofascynacje.pl

VII Reklamacje

1.   W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2.  Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3.   W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

5.  W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6.  W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

·         korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.

·         korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową. 

VIII Gwarancja

1.  Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary dostępne w sklepie internetowym.

2.  W przypadku towarów objętych gwarancją producenta lub importera treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

IX Zwroty

1.  Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@ekofascynacje.pl 

2.  W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

3.  Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

4.  Zwracany towar klient powinien odesłać na adres:

X Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

·         założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

·         umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

·         newsletter.

2.  Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

3.  Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługi newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

4.  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

5.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

6.  Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7.  Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8.  Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

9.  Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.

10.  Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

11.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

12.  Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

XI Polityka prywatności

1.   Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2.  Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.   Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4.   Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5.  Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

6.  Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7.  Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się ze administratorem sklepu wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając e-mail na adres: kontakt@ekofascynacje.pl 

XII Polityka cookies

1.  Sklep internetowy www.ekofascynacje.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez użytkownika.

2.  Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3.  Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4.  Sklep internetowy www.ekofascynacje.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

1.     stałe,

2.     analityczne,

3.     zewnętrzne.

XIII Postanowienia końcowe

1.  Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

2.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

4.  Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

·         e-mail: kontakt@ekofascynacje.pl,

·         poprzez formularz kontaktowy  na stronie sklepu.

5.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6.  Nazwa sklepu internetowego www.ekofascynacje.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017 roku.